Inhoudelijk concept

 

Gregoriaans is liturgische zang bij uitstek. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de gezongen Gregoriaanse liturgie, naast audities en concerten, een van de drie pijlers van het festival vormt. Het gregoriaans repertorium bestaat uit mis- en officiegezangen. Het officie of het getijdengebed kan, voor hen die het niet kennen, vreemd in de oren klinken. Het bestaat in hoofdzaak uit het psalmodiëren of het heilzaam reciteren van psalmen, afgewisseld met het zingen van hymnen. Het festivalprogramma biedt een unieke kennismaking aan met deze gezongen gebedsmomenten die reeds meer dan duizend jaar lang het levensritme in de abdijen bepalen.

 

Artistiek beleidsplan

Men kan stellen dat het algemene artistieke beleidsplan van het festival, sedert zijn oprichting in 1981, steunt op:

  • organische groei en verworven expertise
  • een weldoordachte politiek van continuïteit, notoriteit en langetermijnvisie
  • voortdurende kwaliteitsverfijning door onder meer het programmeren van befaamde ensembles
  • een sterk internationaal profiel dat de basis vormt voor de creatie van een uniek evenement
  • publieksgerichte, inventieve en frisse programma-invulling
  • samenwerking met partnersteden en culturele actoren waarbij het centrale accent van het festival nauwgezet wordt aangehouden
  • een sterk inhoudelijk concept

Dit laatste punt is van bijzonder belang. Na dertien edities zou de verleiding kunnen bestaan om vanuit organisatorisch en promotioneel oogpunt gemakkelijkere paden te bewandelen door het thema minder nauwgezet in te vullen en andere vormen van religieuze muziek te programmeren. Hierbij kan worden gedacht aan orthodoxe muziek of polyfonie. Dit wordt doelbewust niet gedaan omdat er in eigen land en erbuiten reeds meerdere dergelijke hoogstaande manifestaties bestaan waar er een breed aanbod wordt geprogrammeerd. We willen het unieke karakter van Watou bewaren, wat het mogelijk maakt om grote diepgang te brengen in het gregoriaanse repertoire via diverse audities en concerten, dit alles in diverse interpretatievormen.